20 december 2013

Financiële verantwoording

De stichting is werkzaam als een zuiver vermogensfonds en werft derhalve niet actief geld of goederen; het vermogen en de opbrengsten daarvan worden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Baten

Opbrengsten uit vermogen

25

Giften e.d.                                                                                                 

369


394

Lasten
Ondersteuning maatschappelijke en communicatieprojecten                31
Subsidie wetenschappelijk onderzoek

Huisvestingskosten                                                            

7.210

Algemene kosten                                                                          

1.671


8.912

Saldo

-8.518