20 december 2013

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2019 (in euro’s)

Baten  
Opbrengsten uit vermogen                                                                 167

 

Giften                                                                                                     68

 


235

Lasten  
Ondersteuning maatschappelijke en communicatieprojecten            743  
Subsidie wetenschappelijk onderzoek

 

Huisvestingskosten                                                                           7.111

 

Algemene kosten                                                                              1.596

 


9.450

Saldo

-9.215