20 december 2013

Financiële verantwoording

De stichting is werkzaam als een zuiver vermogensfonds en werft derhalve niet actief geld of goederen; het vermogen en de opbrengsten daarvan worden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten

Opbrengsten uit vermogen                                            

4

Giften e.d.                                                                                                                                                    

278

subtotaal

    282

Lasten
Ondersteuning maatschappelijke en communicatieprojecten                                                  —
   

Huisvestingskosten                                                                                                       

9.662

Algemene kosten                                                                                                                                   

2.689

subtotaal

12.351

Saldo 

         -12.069