20 december 2013

Financiële verantwoording

De stichting is werkzaam als een zuiver vermogensfonds en werft derhalve niet actief geld of goederen; het vermogen en de opbrengsten daarvan worden nagenoeg geheel besteed aan de doelstelling van de stichting.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

Baten

Opbrengsten uit vermogen                                            

Giften e.d.                                                                                                                                                    

2.381

subtotaal

 


    2.381

Lasten
Ondersteuning maatschappelijke en communicatieprojecten                                                  —
   

Huisvestingskosten                                                                                                       

11.618

Algemene kosten                                                                                                                                   

3.273

subtotaal

 


14.891

Saldo 

         -12.510